Algemene voorwaarden

Greens Health Coaching 2021
Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van ‘Greens Health Coaching’ en haar cliënt of opdrachtgever betreffende de behandelingen en/of het leveren van diensten.
 • 2. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
  Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
 • Dieet: voeding op medische indicatie.
  Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.
 • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 • Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve vaneen cliënt of opdrachtgever verricht.

 • Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersonen in opdracht van wie ‘Greens Health Coaching’ diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers met wie ‘Greens Health Coaching’ een overeenkomst aangaat.
Artikel 2. Algemeen
 • Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende(rechts)handelingen tussen ‘Greens Health Coaching’ en opdrachtgever/cliënt.
 • De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
Artikel 3. Overeenkomst
 • De overeenkomst wordt aangegaan tussen ‘Greens Health Coaching’ en de opdrachtgever/cliënt.

  Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een(huis)arts kan overleggen of er, in geval van directe toegankelijkheid, een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden.
Artikel 4. Privacy
 • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
  De diëtist handelt conform deze wet. ‘Greens Health Coaching’ respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt ‘Greens Health Coaching’ geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.
  In overeenstemming met de gangbare praktijk zal de diëtist de arts rapporteren over de voortgang en inhoud van de behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen. Zie ook Privacyverklaring.
Artikel 5. Verhindering
 • De opdrachtgever of cliënt kan te allen tijde de afspraak afzeggen, mits diëtist 24 uur vooreen gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld.
  Indien de opdrachtgever of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij de opdrachtgever of cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.
Artikel 6. Tariefstelling
 • De opdrachtgever of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is:bijvoorbeeld dieetadvisering, voedingsadvisering of coaching.
  De diëtist informeert de opdrachtgever of cliënt over de kosten van de diensten.
  De opdrachtgever of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
Artikel 7. Betaling en declaraties
 • Declaraties voor advisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximum aantal behandeluren dat door de verzekeraar van cliënt wordt vergoed, ontvangt de opdrachtgever of cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.
  Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van advisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
  De behandeltijd tijd bestaat uit de tijd die de patiënt/cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiënt gebonden tijd).
Artikel 8. Betaling
 • De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie of diensten dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan;
  Indien de opdrachtgever of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de opdrachtgever of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever of cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de opdrachtgever of cliënt in gebreke blijft. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de opdrachtgever of cliënt ook nog na het termijn niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
  Indien de opdrachtgever of cliënt na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haarverplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
  Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever of cliënt.
  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen opdrachtgever of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
Artikel 9. Inschrijf- en betalingsvoorwaarden online Diensten
 • Na aanschaf online Diensten van Greens Health Coaching ontvangt Client en/of Opdrachtgever een bevestigingsmail met verdere instructies.
Artikel 10. Voorwaarden deelname programma's
 • De Diëtist deelt kennis, ervaring en tools in de Diensten van Greens. De Diëtist kan niet garanderen dat het volgen van de Diensten tot verbetering leidt, maar biedt adequate ondersteuning tijdens de looptijd van de Dienst. Alle content van de Diensten blijven eigendom van Greens. Het is niet toegestaan deze zonder toestemming te verspreiden.
Artikel 11. Verschuldigheid
 • Voor de bepaling van hetgeen door de Cliënt aan Greens Health Coaching verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van Greens bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
 • Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen of diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.
Artikel 13. Beëindiging overeenkomst
 • ‘Greens Health Coaching’ kan de behandeling van de cliënt beëindigen en de overeenkomst opzeggen indien de behandeling naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt en de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.
Artikel 14. Klachten
 • Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de diëtist van ‘Greens Health Coaching’ dient u deze eerst te bespreken met de diëtist.
  Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend op www.klachtenregeling.nl of door contact op te nemen met SKR viainfo@klachtenregeling.nl. Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uwDiëtist.
Artikel 15. Termijnen
 • Alle overeengekomen termijnen, waaronder levertermijnen, zijn voor Cliënt en/of Opdrachtgever fatale termijnen, bij overschrijding waarvan Cliënt en/of Opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim verkeert.
Artikel 16. Rechtskracht algemene voorwaarden
 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of van een Overeenkomst en alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien nietig of vernietigbaar is of anderszins geen werking heeft, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht
 • Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.